Blog

Data dodania: 03-03-2016 Regulamin konkursu

 

REGULAMIN ZABAWY NA FACEBOOKU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Zabawa internetowa jest organizowana przez www.79diamenty.pl zwana dalej „zabawa”

2.

Organizatorem Zabawy jest firma 79th Element mieszcząca się przy ul. Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław, NIP 8952022042 Regon 022155599 (dalej zwanej: "Organizatorem").

3.

Zabawa prowadzona jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, przy wykorzystaniu fanpage’a firmy 79th Element: https://www.facebook.com/Bizuteria.79element/?ref=hl

4.

Zabawa rozpoczyna się w dniu 04.03.2016 r. o godzinie 10:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 07.03.2016 r. do godziny 23.59:59 czasu polskiego.

5.

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa
i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.

6.

Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.

7.

Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone
w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).

8.

Przez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.

9.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://79diamenty.pl/regulamin-konkursu.html

 

 

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1.

Uczestnikiem Zabawa („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.

2.

Zadaniem Uczestników jest wybranie najpiękniejszego pierścionka zamieszczonego na stronie www.79diamenty.pl i wklejenie linka do produktu w komentarzu i napisanie dlaczego akurat ten pierścionek się spodobał,w czasie trwania zabawy. Miło nam będzie jeśli uczestnicy udostępnią stronę z informacją o konkursie i polubią ją, nie jest to jednak warunek konieczny konkursu.

3.

Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

4.

Zwycięzca zostanie wybrany w obecności 2 członków zarządu stowarzyszenia.

5.

Informacja o zwycięzcy zostanie podana na Facebooku https://www.facebook.com/Bizuteria.79element/?ref=hlw dniu: 08.03.2016, a administrator fanpage’a 79diamenty skontaktuje się z nimi także przy użyciu wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem e-mail.

.

§ 3

NAGRODY

Zwycięzca otrzyma bezpośrednio od Sponsora (właściciela sklepu internetowego www.79diamenty.pl) złotą zawieszkę próby 375 z brylantami o wartości ok. 180zł. Nagroda zostanie przesłana przez Sponsora na adres podany przez zwycięzcę. W przekazywaniu nagrody Organizator uczestniczy i ponosi odpowiedzialności za jej przebieg.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY

1.

Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik akceptuje fakt, iż podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane doraźnie przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Zabawy (ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

2.

Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie doraźnie
w związku z Zabawą, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://79diamenty.pl/regulamin-konkursu.html

2.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej Zabawy.

3.

Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana oraz stowarzyszona z portalem społecznościowym Facebook.

4.

W sprawach nie przewidzianych w Regulaminie, rozstrzyga Organizator w dobrej wierze, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.

5.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności
w przypadku siły wyższej
.